Panawagan sa Kontribusyon para sa Isyu 2020

Ang Filipinolohiya: Journal sa Filipino ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ay isang refereed journal na naglalayong maglathala ng mga pananaliksik, artikulo at kritikal na papel na nakatuong higit sa wikang Filipino, mga wika sa Pilipinas, panitikan, kultura, sining, araling pampagsasalin at mga pag-aaral na kasalukuyang tumutugon sa tunguhin ng mapagpalaya at makabayang karunungan at maaaring nakaugnay sa agham panlipunan, humanidades, edukasyon, agham at teknolohiya para sa kalinangang pambansa at koneksyon sa karunungang pandaigdig. Tumatanggap din ng mga akda na nasa Ingles at iba pang mga wika ngunit pagkatapos ng pagrerebyu sa akda ay dapat isalin ito sa wikang Filipino at tanging ang salin sa Filipino lamang ang ilalathala. Tumatanggap ng kontribusyon ang journal hanggang Oktubre 15 taon-taon.

Ang ipapasang akda ay dapat na orihinal at hindi pa nailalathala. Ang haba nito ay dapat maglaman ng 3,500-7,000 mga salita hindi kasama ang bilang ng mga salita sa abstrak. Ito ay dapat na may abstrak sa wikang Filipino at Ingles na may 150-250 mga salita at may limang susing salita o keywords na nasa Filipino at Ingles din.

Nararapat na kompyuterisado (MS Word), doble-espasyo, Arial ang font style at 12 ang font size. Kalakip ng ipapasang akda ang bionote ng may-akda na may hanggang limang pangungusap at isama rito ang email address, contact no. at unibersidad o institusyong kinabibilangan. Para sa estilo ng citation at paggawa ng listahan ng sanggunian, sundin ang APA (American Psychological Association) 7th Edition na makikita sa link na ito: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/.

Ipadala ang inyong akda sa filipinolohiyajournal@gmail.com.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close